previous | index | next

the_three_ostriches_fresco.jpg
The Three Ostriches Fresco